Jogászképzés fejlesztése

Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

Az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében a 2016/2017-es tanévben a következő oktatói – hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához nyújt támogatást:

1. Az egyetemi jogászképzés komplex oktatásmódszertani fejlesztése

A kutatás célja a magyarországi jogászképzés színvonalának emelése az oktatás módszertanának fejlesztése révén, ami a hallgatók készségeinek fejlesztését célozza. A projekt a kimeneti szemléletű jogász felsőoktatás oktatásmódszertani irányait, lehetőségeit kívánja feltérképezni, majd segédanyagokkal, módszertani útmutatókkal, tananyagokkal és több területen konkrét kurzusleírások és tananyagok kidolgozásával elősegíteni. Ezzel párhuzamos cél egy komplex szakmai kommunikációs (írásmódszertannal és prezentációs technikákkal foglalkozó) kurzus, és az ezekhez tartozó tananyag kidolgozása, kipróbálása és tanrendbe illesztése. Emellett a karon működő oktatói mentorprogram keretében használható tanulásmódszertani (tanulási stílusok, stratégiák) képzés kidolgozása történne meg. A módszertani koordináció, általános kompetencia-fejlesztés után több területen párhuzamos oktatásfejlesztési munka folyik majd: egy elméleti- társadalomtudományi, egy közjogi, egy civilisztikai és egy agrárjogi tárgy komplex kidolgozásával, illetve átalakításával.

Főtevékenység megnevezése: Oktatásmódszertani segédanyagok, mintakurzusok, kurzusdokumentáció készítése több formában, tanulmánykészítés

2. A jogászi hivatáshoz szükséges szóbeli kifejezési képességek elősegítését szolgáló oktatásfejlesztési projekt

A projekt elsődleges célja a jogi oktatásban olyan oktatási módszerek rendszerezett bevezetése, illetve jelenleg alkalmazott módszerek fejlesztése és támogatása, melyek elsősorban a szóbeli készségeket, képességeket, ehhez kapcsolódóan pedig az általános érvelési képességeket is fejlesztik. A projekt célja egyrészről, hogy a szóbeli érvelési technikák, a fiktív jogesetmegoldás tekintetében több tantárgy vonatkozásában olyan oktatási segédeszközök szülessenek, melyek általános jelleggel megalapozhatnak egyfajta oktatás-módszertani változtatást, másrészről pedig, hogy strukturáltan támogassa a hazai, illetve nemzetközi perbeszédversenyekre való felkészülést az oktatók oldalán módszertani eszközök kifejlesztésével, a hallgatók oldalán pedig a felkészülés során keletkezett kutatási eredmények, beadványok dokumentálásával. Cél a jogi oktatásban több tudományterületet átfogóan szóbeli készségek fejlesztése, a perbeszédek előadása, érveléstechnikák oktatása, esetgyűjtemények összeállítása, módszertani útmutatók, hang- és képfelvételek készítése. Ezen felül célja, hogy elősegítse csereszemináriumok szervezését, melyeken a hallgatók elsősorban az idegen nyelvű előadó képességüket próbálhatják ki. 

Főtevékenység megnevezése: Oktatásfejlesztés, felkészülés hazai, országos perbeszédmondó, érvelési versenyre

3. Kísérleti tudástérkép létrehozása

A kísérleti tudástérkép létrehozásának célja, hogy a jogászképzés tantárgyainak tartalmi elemeit vizsgálva rendszerezzünk az egyes tárgyak, a tantárgyi struktúrák, végső soron pedig a teljes jogászképzés tudásanyagát, annak kapcsolódási pontjait. A tudástérkép hálózatos formában fogja megmutatni a tantárgyak közötti főbb összetartozó szegmenseket. Központi elemként egy-egy stúdiumban szereplő jogintézmény fog szerepelni, melyhez fűződnek a további kötelező, alternatív és fakultatív tárgyak. A tudástérkép azt próbálja megmutatni multidiszciplináris jelleggel, hogy a különböző fő tárgyak ismeretanyaga hogyan kapcsolódik a különböző jogágakban oktatott további (fő) tárgyak szakmai ismereteihez. Egy ilyen térképből kiderül számunkra, hogy milyen interdiszciplináris tudásanyag került átadásra egy adott tudományterülethez tartozó kurzus kapcsán. A hálóból az is kirajzolódik, hogy egy-egy tárgy elvégzése után milyen szakismeretet kellett a hallgatónak elsajátítani, amire építhetünk és hivatkozhatunk a felsőbb évfolyamokon. A hálózat megmutatja számunkra, hogy a vertikálisan egymásra épülő tárgyak horizontálisan mikor, hogyan és milyen tartalommal kötődnek.

A Kari tudástérképpel egy olyan képet kaphatunk a jogászképzés tudásanyagáról, amely megmutatja a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek egymáshoz fűződő viszonyát, az állami működés különböző jogágakban megjelenő működési mechanizmusait és ezek egymáshoz való viszonyát az oktatásban.

A tudástérkép hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgatók egyértelműen és célirányosan kapcsoljanak össze társadalmi helyzeteket és a rájuk adható eltérő jogágakban megjelenő válaszokat. Tudásuk koncentráltabb és gyakorlati szempontból jobban hasznosítható lehet. 

Főtevékenység megnevezése: Oktatásfejlesztés

4. Az in-house jogklinika képzés módszertani megalapozása

A projekt során sor kerül a hazai és kari tapasztalatok és igények áttekintésére, valamint a jogklinika modellek és jó gyakorlatok összehasonlító elemzésére (szakirodalom beszerzése és elemzése, kapcsolatfelvétel külföldi programokkal, konferenciarészvétel stb.). Az eredményekre támaszkodva a pályázók az in-house jogklinika-program általános módszertani kézikönyvét és klinikai mintaprogramot dolgoznak ki, amelyet pilot program keretei között tesztelnek is. A projekt során kiemelt figyelmet kap a jogklinika-program infrastrukturális és adminisztratív akadályainak feltérképezése és kari feltételrendszerének kialakítása: a tanrendhez igazítás, a hallgatókkal kialakított jogviszony, az oktatók munkaköréhez illesztés (rekrutáció, óraszám, bérezés stb.). Az egyetemen belüli pro bono jogsegélyszolgálat szabályozásának kidolgozása is a projekt részét képezi, ide értve az abban dolgozó ügyvédekkel való jogviszonyt és a jövőbeli fundraising stratégia megalapozását

A projekt eredményeként megszületik a jogklinika alapú oktatás kari bevezetéséhez szükséges feltételrendszer tervezete, így különösen a szükséges szabályzatmódosítások és szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, etikai normák lefektetése. Az általános módszertani kézikönyvvel összhangban klinikai mintaprogram kidolgozása. Célként jelenik meg a pilot program keretei között egy jogklinika beindítása, a tapasztalatok becsatornázása a projektbe.

Főtevékenység megnevezése: jogklinika indításának előkészítése

5. Nemzetközi jog – Uniós jog – Nemzeti jog: kölcsönhatások és konfliktusok 

A projekt főtevékenysége egy tanulmánykötet, egy monográfia érdemi része és egy jogesettár elkészítése lesznek. Emellett az Európai Unió joga és a nemzetközi beruházásvédelemmel kapcsolatos részkutatás célja oktatási segédanyagok összeállítása is, melyek elsősorban a téma előadásaihoz és szemináriumi feldolgozásához nyújtanak segítséget egy e-learning olvasókönyvvel a legfontosabb ICSID, EUB és hazai bírósági ítéletekből.

Emellett az Európai Unió joga és a nemzetközi beruházásvédelemmel kapcsolatos részkutatás, valamint a szerződési jog és a nemzetközi magánjog harmonizációjának Európai Unióban való kölcsönhatásával kapcsolatos részkutatás eredményei önálló fakultatív kurzus indításának lesznek az alapjai, ahol az elkészült tanulmányok a tananyag részét fogják képezni.

Főtevékenység megnevezése: tananyagfejlesztés, tanulmánykészítés