Jean Monnet Centre of Excellence

Jean Monnet Centre of Excellence

A Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék 2001-ben nyerte el az Európai Bizottságtól a Jean Monnet Centre of Excellence címet, amely elismeri az elmúlt évtizedben elért eredményeket az európai integráció oktatásában és kutatásában.

A Központ az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 2009-ben elindította a „Central European Countries after and before Accession – Possible Ways of Cooperation at Regional Level” (Közép-Európai országok a csatlakozás előtt és után – a regionális szinten való együttműködés lehetőségei) elnevezésű kétéves projektjét. A projekt célja annak vizsgálata volt, hogy a 2004-ben és 2007-ben a majd egy évtizednyi teljes gazdasági, politikai és jogi felkészülés után az Európai Unióhoz csatlakozott államokban egyes jogterületek milyen irányba fejlődtek, hogy ezek az államok miképpen birkóznak meg az EU jog kihívásaival, valamint hogy ezek az államok hogyan tanulhatnának egymás tapasztalataiból, illetve hogy az EU jog oktatása miképpen erősíthető helyi és regionális szinten. A kutatási program központjában ennek megfelelően a gazdasági társaságok joga, a versenyjog, nemzetközi magánjog, a személyek szabad mozgása, családi és bevándorlási jog, a fogyasztóvédelem egyes jogi kérdéseinek, valamint az európai jogi kultúra sokszínűségének vizsgálata állt. Továbbá, különös hangsúly esett a kisebbségi valamint a kulturális sokszínűség kérdéseinek kutatására. A program másik fő célja a régió egyetemei közötti együttműködés kialakítása, és egy hatékony, a közös kutatási és esetleges oktatási tevékenységet elősegítő hálózat kiépítése és működtetése volt. A kutatási projekt eredményeinek bemutatása céljából 2011. április 28–29-én nemzetközi konferenciát szerveztünk.

2015-től kezdődően a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék keretében, szintén az Európai Bizottság támogatásával, „Perspectives of Unification of Private International Law in the European Union” (A nemzetközi magánjog egységesítésének perspektívái az Európai Unióban) címmel Jean Monnet modult indítottunk. A modul vezetője Király Miklós professzor. A tanszék oktatói a hároméves program során kurzusokat tartanak és kutatást végeznek az Európai Unió nemzetközi magánjogához kapcsolódó különböző, aktuális kérdésekről. Az oktatói és kutatási tevékenység olyan témákat ölel fel, mint az Európai Unió nemzetközi magánjoga, a szerződési jog és a nemzetközi magánjog harmonizációjának kapcsolódási pontjai, összehasonlító nemzetközi magánjog, a nemzetközi magánjogot érintő előzetes döntéshozatali eljárások az Európai Bíróság előtt, valamint a társaságok jogállása a nemzetközi magánjogban. A modul keretében tartott órák többsége angol nyelven kerül megtartásra, így azok mind a magyar, mind az Erasmus hallgatók számára nyitva állnak. 2018 tavaszán a modul lezárásaként workshop keretében mutatjuk majd be a modul keretében végzett kutatási tevékenység eredményeit az elmélet és a gyakorlat képviselői számára. Ezzel egyidejűleg kutatási eredményeit a tanszék nyomtatott és elektronikus formában is publikálja.

Jean Monnet Centre of Excellence