Záróvizsga

Záróvizsga

Záróvizsga információk

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – távolléti záróvizsgáztatáshoz hallgatóknak
Tájékoztatás a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (1) szakasza értelmében, megszűnik a hallgatói jogviszony azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte.

A tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (régi Ftv.) alapján (azaz 2006.09.01-jét megelőzően) megkezdő hallgatók

  • 2016. szeptember 1-jéig változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával fejezhetik be azokat;
  • hallgatói jogviszonyait meg kell szüntetni, ha 2016. szeptember 1-jéig nem szereznek abszolutóriumot;
  • záróvizsgát 2018. szeptember 1-jéig tehetnek (függetlenül attól, hogy az abszolutóriumot mikor szerezték meg).

A tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) alapján (azaz 2006.09.01. és 2012.08.31. között) megkezdő hallgatók 

  • tanulmányaikat változatlan szakmai követelmények és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával befejezhetik;
  • a záróvizsga letétele határidő nélküli, de a végbizonyítvány kiállításától számított 7. év elteltével az Egyetem feltételhez kötheti.

A tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján (azaz 2012.09.01-től) megkezdő hallgatók

  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik a záróvizsgát;
  • az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti;
  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Záróvizsga-időszak

Záróvizsga csak záróvizsga-időszakban tehető. A záróvizsga-időszak tartama legalább tizenegy hét. Kezdőnapját a dékán jelöli ki, zárónapja a vizsgaidőszak utolsó napja.

Záróvizsgára jelentkezés

A záróvizsgákra való jelentkezés kizárólag elektronikusan, a Neptun-ban leadott kérvénnyel történik, amelyet a regisztrációs időszak utolsó napjáig kell leadni. A kérvény leadásának helye: NEPTUN / Ügyintézés / Kérvények

Az alternatív – a hallgató választása szerint Jog- és állambölcseletből vagy Európai jogból letehető záróvizsga – választása akként történik, hogy a hallgató a megfelelő záróvizsga-előkészítő előadásra jelentkezik. A választás utóbb nem módosítható.

Közigazgatási jogból és Alkotmányjogból külön jelentkezni nem lehet (kivéve, ha az egyiket már korábbi félévben teljesítette a hallgató).

Záróvizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki végbizonyítványát megszerezte, vagy legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi.

A jogászképzés és az igazságügyi igazgatási BA képzéseket kivéve, ha a képzés ajánlott tanterve a záróvizsgával megegyező szemeszterben vizsgával teljesítendő tanulmányi kötelezettséget ír elő, a záróvizsga beosztásból törlendő az a hallgató, aki a vizsgaidőszak 2. hetének végéig nem szerez abszolutóriumot.

Az olyan képzések esetében, ahol a szakdolgozatot a záróvizsga alkalmával, a záróvizsgát megelőzően kell megvédeni, a szakdolgozat sikertelen megvédése esetén a záróvizsgát a hallgató nem kezdheti meg.

Ha a szakdolgozat minősítése elégtelen, a hallgatónak új szakdolgozatot kell készítenie. Megismételt szakdolgozat esetén a hallgató leghamarabb a következő záróvizsga-időszakra jelentkezhet.

Záróvizsga beosztás

A záróvizsga beosztást a záróvizsga-időszak kezdete előtt 1 hónappal a Tanulmányi Hivatal nyilvánosságra hozza az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.

A jogász záróvizsgára történő beosztásnál biztosítani kell a hallgató számára, hogy a záróvizsga-időszakon belül a polgári jog és alkotmányjog-közigazgatási jog záróvizsgája előtt legalább húsz nap felkészülési időt vehessen igénybe.

A záróvizsga-időszakon belül az egyes záróvizsgák között legalább tíz napnak kell eltelnie.

Utóvizsga

Elégtelen érdemjegy javítását ugyanabban a záróvizsga-időszakban legfeljebb egy tárgyból, legfeljebb egy alkalommal lehet megkísérelni (egy záróvizsga-időszakban legfeljebb egy utóvizsga).

Elégtelen vizsga esetén utóvizsgára vizsgánként két alkalommal van lehetőség. (A Közigazgatási jog és az Alkotmányjog két tárgy, tehát 2-2 utóvizsga lehetőség adott.)
Ha a záróvizsgázó kimerítette a 2 utóvizsga lehetőséget, kérelmére a Tanulmányi Bizottság kivételesen újabb, negyedik záróvizsgát engedélyezhet, és a záróvizsga letételét feltételhez kötheti.

Utóvizsgára jelentkezni az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesnek címzett, a Tanulmányi Hivatalban leadott kérelemmel lehet.

Azon hallgatók számára, akik az első záróvizsga-időszakukban egyetlen tárgy kivételével minden más záróvizsgát sikeresen teljesítettek, a fennmaradó utóvizsgára a záróvizsga-időszak utóvizsga napján kerülhet sor.

Azon hallgatók számára, akik nem az első záróvizsga-időszakukban sikertelen záróvizsgát tesznek, azonos záróvizsga-időszakban csak abban az estben biztosított az utóvizsga lehetősége, amennyiben a meghirdetett vizsgaidőpontok létszámkerete ezt megengedi. Ebben az esetben is követelmény a két vizsga közötti 10 nap.

A vizsgán meg nem jelent hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kérhet újabb vizsgalehetőséget.

Sikeres záróvizsga nem javítható.

Az abszolutórium megszerzését követő, az Nftv. 50. § (3) bekezdésében szabályozott két év, valamint a HKR 81. § (6) bekezdésében szabályozott hét év elteltével, az Egyetem a záróvizsga letételét feltételhez kötheti.

A jogász záróvizsgák időpontjának áthelyezése

A záróvizsgára beosztott hallgató záróvizsga-beosztását a vizsgahalasztás általános szabályai szerint Neptunban megváltoztathatja.

A vizsgaidőpontok módosítására az alábbi szabályok vonatkoznak:

Az egyes záróvizsgák között legalább 10 napnak el kell telnie. A RENDSZER EZT NEM ELLENŐRZI, DE A ZÁRÓVIZSGÁKÉRT FELELŐS TANULMÁNYI ELŐADÓ TÖRLI az ilyen jelentkezéseket (akár a vizsga előtti napon is). Az a hallgató, aki ennek következtében nem tud záróvizsgát tenni, nem tudja befejezni a tanulmányait, és számára csak a következő záróvizsga-időszakban tudunk vizsgaidőpontot biztosítani.

Vizsga áthelyezése akkor lehetséges, ha visszalépés miatt szabad hely keletkezik valamelyik már meghirdetett időpontban.

Minden záróvizsga-időpontot a vizsgát megelőző negyedik napon 8 órakor zárunk le.

Lezárt vizsgáról nem lehet lejelentkezni. A vizsgán meg nem jelent hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kérhet újabb vizsgalehetőséget Közigazgatási jogból és Alkotmányjogból külön jelentkezni nem lehet (kivéve, ha az egyiket már korábbi félévben teljesítette).