Kutatások, pályázatok

Kutatások, pályázatok

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Az ELTE (és azon belül az Állam- és Jogtudományi Kar is) a tudományos kutatásoknak tradicionálisan fontos központja: céljaként azt tűzte ki, hogy európai összehasonlításban is versenyképes kutatóegyetemmé váljon, kapcsolódva az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térség Hálózatához.

Az Állam- és Jogtudományi Kar kutatásainak középpontjában a magyar jogrendszer eddig fel nem tárt szupranacionális, nemzetközi és jog-összehasonlító összefüggései állnak. Az Alaptörvény elfogadása után számos új kódex született; a Karon folyó kutatások fókuszába ezek is beletartoznak. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar az ide kapcsolódó nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepet tölt be, hiszen rendelkezik olyan kapacitásokkal, illetve tudományos eredményekkel, melynek köszönhetően ezeket a feladatokat el tudja látni.

Három fontos, egymásra épülő pillére van a kutatási eredmények terjesztésének.

1. A minőségi könyvkiadás, a tudományos igényű munkák publikálásának támogatása egyszerre teszi lehetővé az érintett kutatási eredmények széles körben történő megismertetését és az egyetemi oktatásban való hasznosítását. A Kar oktatóinak műveiből táplálkozó ELTE Jogi Kari Könyvsorozat kiemelt célja ebben az összefüggésben az is, hogy hosszú távon egységes leképezését nyújtsa a Karon folyó kutatásoknak („Tudomány” alsorozat), valamint egységes és folyamatosan aktualizált tananyag-portfólióvá váljon a hallgatók és doktoranduszok, de a szakma továbbképzése számára is („Tankönyvek” és „Jegyzetek” alsorozat). Egy ilyen egységes kari tudományos és tankönyvportfólió felállása azzal az előnnyel is jár, hogy az bármikor felmutatható pályázati referenciaanyag, a publikációs referenciák pedig a tapasztalatok szerint kiemelt szerepet játszanak a nagy kutatási pályázati finanszírozások odaítélésénél. A kiadás koordinálása, a sorozatban megjelenő művek előkészítése a Dékáni Hivatalon belül működő Tudományszervezési Csoport feladata, mely feladatait a tudományos dékánhelyettes irányításával látja el.
Szintén nagyon fontosak a kari kutatásszervezésben a kari folyóiratok, melyeknek külön szerkesztőbizottsága van: a magyar nyelvű Acta, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kiadványa, a Themis, továbbá a Kar idegen nyelvű folyóiratai, az Annales és a 2014-elindított angol nyelvű kari folyóirat, az ELTE Law Journal. Ez utóbbi folyóirat egy regionális kezdeményezés mind a magyar, mind a nemzetközi jogászok számára, tevékenykedjenek akár a tudományos élet, akár a jogalkotás vagy a gyakorlat területén.

2. A tudományos eredmények terjesztésének második pillére a nyilvánosság hagyományos módszerekkel való biztosítása és a modern kereshető adatbázisokba történő felvétel. A nyilvánosság hagyományos, jól bevált és minőségi színtere például az évente általában két alkalommal megrendezett ELTE Jogi Kari könyvbemutató.

3. Végül a tudományos eredmények nemzetközi szinten történő további multiplikációját lehetővé tevő külföldi, nemzetközi felsőoktatási, illetőleg kutatási hálózatokhoz való csatlakozás érdemel ebben a körben kiemelt figyelmet.