Kutatás

Kutatás

Általános ismertető

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara a tudományos kutatásoknak tradicionálisan fontos központja. A kutatási és tudományszervezési tevékenység ugyan új formákkal és eszközökkel bővült az utóbbi években, azonban a kutatásfinanszírozás volumene messze a szükséges méretek alatt maradt, ami korlátozza a kari és a tanszéki kutatási lehetőségeket. A tanév során tovább nőtt a pályázatok szerepe a kutatási tevékenységben. Az elnyert pályázatok jelentették a kutatás-finanszírozás szinte egyedüli, de nem elégséges forrását. Ezért a legfontosabb tudományszervezési feladattá vált a pályázatok menedzselése, a tanszékek figyelmének felhívása a lehetséges pályázati forrásokra, a megfelelő információk biztosítása a sikeres pályázati előkészítéshez.

A tudományszervezési tevékenység megújításának másik lényeges eleme az új pályázati formák adaptációjának biztosítása. Míg korábban csak a források és egyes általánosabb célkitűzések különböztették meg egymástól a minisztériumi, akadémiai, OTKA és OKTK pályázatokat, most ennél lényegesen differenciáltabbá vált a mechanizmus egésze, új, célorientált pályázati típusok jelentek meg.

  • az egyéni (nagy volumenű) kutatói pályázati formával (Széchenyi-ösztöndíj)
  • a programfinanszírozási pályázattípussal
  • a megváltozott belső szerkezetű MKM K+F pályázati forma bonyolultabb struktúrájával
  • az intézményi pályázati szerkezet teljesen új megoldásaival.

A folyamatban levő és az 1997/98-ban elnyert OTKA pályázatok relatíve szűkös forrást teremtenek a többéves futamidejű kutatásokhoz. A válságos időszakot átélt OKTK újbóli életre kelése bővítette a lehetőségek skáláját a kormányzati munkát érintő kutatási területeken. Mindezek a folyamatok (és az 1997/98-ban elnyert pályázatok) összvolumenükben bővítették a karon folyó kutatási tevékenységek kereteit, és remény van további sikeres pályázati eredményekre is. A tanszékek eltérő aktivitást mutattak a pályázási periódusban, így a kutatások financiális háttere tekintetében nagyon széthúzódott a kari lehetőségek skálája. A tudományszervezés jelenlegi infrastruktúrája megváltozott természeténél fogva jobban igényli a tanszékek aktivitását; a korábbiaktól jelentősen eltérő módon akkor teremt komolyabb lehetőségeket a tanszékek menedzselésére, ha maguk a tanszékek intenzív érdeklődést tanúsítanak és aktívak a pályázásban.

A kutatások koordinációját, az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok nyilvántartását a tudományos- és nemzetközi dékánhelyettes látja el. Az utóbbi években örvendetesen megbővült nemzetközi kapcsolatok fókusza a nemzetközi csoport, ahol valamennyi idevágó tevékenységre vonatkozó információk és nyilvántartások megtalálhatók. A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes gondozza a kar tudományos kiadványait, a kari Acta-t és az Annales jogi köteteit. A szervezeti egységek éves összefoglaló kutatási jelentést készítenek a Statisztikai Hivatal számára, és emellett minden konkrét elnyert kutatási pályázat esetében (pl. OTKA, OKTK, FEFA stb.) éves beszámolót kell készíteni. Az egyetemközi és karközi kiutazásokat követően utazási beszámolót készítenek a kollégák. A SZIF-fel és ezen keresztül az észak-nyugat-dunántúli régió kutatóhelyeivel, tudományos intézményeivel való együttműködési szerződés keretében indult meg a győri kihelyezett tagozat működése. A Karon három, MTA által támogatott kutatóhely létezik.

Nemzetközi együttműködési keretben érvényes elnyert TEMPUS pályázata van a Karnak, az ERASMUS kiépítése ugyancsak számtalan egyetemmel fűzte szorosabbra a kapcsolatokat. A NATO-könyvtár és az Európai Dokumentációs Központ ugyancsak élénk kapcsolatokat rejt. A kapcsolatok nagyobb részben kari szervezésben zajlanak. A tanszéki kapcsolatokról többségükben szintén van nyilvántartás, hiszen azok legtöbbnyire az egyetem- és karközi kapcsolatok keretében realizálódnak.

A PhD-képzés úgyszintén a kutatás egyik bázisa, a szervezés és nyilvántartás egyik helye, a fiatal oktatók tudományos kutató tevékenységének telepe. A PhD-iroda minden PhD-hallgatóról és munkájáról, a tanszéki jellemzésekről nyilvántartást vezet.

Az egyetemi és kari szintű együttműködési szerződések kezelését a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes látja el, a financiális támogatásban részesülő programokat koordinálja. A Kar régóta rendelkezik a Budapesti Ügyvédi Kamarával, a Számítástechnikusok Egyesületével, önkormányzatokkal kötött együttműködési szerződésekkel. A szakmai gyakorlatok 1997/98. évi megindulása kapcsán szinte valamennyi szakmai szervvel közvetlen kapcsolatba kerültünk. A közigazgatással fenntartott kiváló kapcsolatok lehetővé teszik a Kar számára a jelenlétet a jogszabály-előkészítésben részben oktatóin keresztül, részben pedig a véleményezésre rendszeresen megküldött tervezetek vitáin keresztül. A Karnak a Budapesten tevékenykedő szinte valamennyi szakmai és tudományos szervezettel vannak kapcsolatai. A kontaktusok egy részét természetesen nem a formalizált, hanem a folyamatos, informális kapcsolatok adják. (Részlet a Kari Évkönyvből.)